Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Radoslav Šabík, IČO: 33035814, DIČ: 1029290911, s miestom podnikania: Kamanová 243, 95612  Kamanová (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

email: odznaky@rez.sk;

telefón: 0904 236 425.

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 1. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.
 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že za účelom priameho marketingu nespracováva osobné údaje dotknutej osoby bez priameho a aktívneho súhlasu dotknutej osoby (opt-in).

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • Podieľajúce sa na prevádzkovaní služby v súvislosti s prevádzkovaním webového sídla prevádzkovateľa,
 • Vykonávajúce účtovníctvo v spoločnosti na základe zmluvy s prevádzkovateľom s povinnosťou mlčanlivosti.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 1. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä šifrovaním spojenia pomocou https certifikátu, antivírusovým zabezpečením, umiestnením serveru v profesionálnej serverovni so zabezpečením, bezpečnostnými protipožiarnymi dverami, alarmom a pod.
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Cookies

 1. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že internetové stránky prevádzkovateľa používajú tzv. cookies na uľahčenie použiteľnosti internetovej stránky pre dotknutú osobu.
 1. Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do zariadenia dotknutej osoby a používajú sa v prehliadači na viacero funkcií ako najmä zapamätanie si prihlasovacích údajov, zapamätanie si tovaru, ktorý vloží dotknutá osoba do košíka a pod.
 1. Použitie Cookies si môže dotknutá osoba vypnúť priamo vo svojom prehliadači (napr. Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari, Internet Explorer) najčastejšie v nastaveniach súkromia.
 1. V prípade, ak má dotknutá osoba záujem na vypnutí Cookies a nevie potrebné nastavenie nájsť v svojom prehliadači, môže nás kontaktovať prostredníctvom e-mailového kontaktu uvedeného v čl. I týchto podmienok.

IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 1. S týmito podmienkami súhlasíte aj zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.


Prečo výrobu od nás?

5 dôvodov, prečo využiť naše služby:

 1. Na tlač používame špeciálne fototlačiarne, v žiadnom prípade nepoužívame lacný laser. Ide nám o kvalitu, nie o šetrenie nákladov na tlač.
 2. Potlač je chránená jemnou plastovou vrstvou, ktorá ju chráni pred poškriabaním.
 3. Rýchle vyhotovenie. Zákazky bežne vyrobíme už od 24 hodín v závislosti od vyťaženosti.
 4. Žiadne skryté poplatky za výrobu. Ceny v tabuľkách sú za komplet hotové odznaky, magnetky, zrkadielka a pod. Nezneužívame žiadne skryté poplatky za grafiku, čas a podobne.
 5. Možnosť individuálnej dohody s každým zákazníkom.

Nezáväzná objednávka

napr. 37 mm so špendlíkom, 50 mm s magnetom a pod.
napr. 150 ks
Ak by ste nám chceli uviesť čokoľvek navyše, pokojne to napíšte do tejto časti formulára. Radi odpovieme na akékoľvek otázky.
S Podminkami ochrany osobných údajov sa môžete zoznámiť na tomto odkaze.